பள்ளிகள்


அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிமுகவரி: -, சொரத்தூர் சாலை, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327


சௌடாம்பிகா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளிமுகவரி: 2, பூங்கா தெரு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 222 206


செங்குந்தர் மேல்நிலைப் பள்ளிமுகவரி: -, உயர்நிலைப் பள்ளி சாலை, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9884 077 873


ஜெமீந்தார் மேல்நிலைப் பள்ளிமுகவரி: 40, மலையப்பன் சாலை, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 222 588


கலைஞர் கருணாநிதி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிமுகவரி: ஏரிக்கரை அருகில், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327