விவரங்கள்

W3Schools
அவசர தேவை

W3Schools
பொழுதுப்போக்கு தளங்கள்

   நகை கடைகள்
கல்வி நிலையங்கள்

W3Schools
அரசு அலுவலகங்கள்

W3Schools
வணிக தளங்கள்

W3Schools
சந்தை மற்றும் கடைகள்