மருத்துவ மனைகள்

துறையூர் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து மருத்துவ மனைகள் விரவரம் இந்த பக்கத்தின் மூலம் அறியலாம். இது அவசர தேவைகளுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.